Sách nói - Audio book chia sẻ miễn phíNhập Email nhận Sách Nói mới !

Home » » [Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 6 - Thích Thông Lạc

[Sách Nói] Đường Về Xứ Phật tập 6 - Thích Thông Lạc

Đây là bộ sách "Đường Về Xứ Phật" do thầy Thích Thông Lạc viết, được thầy Thích Chân Giác đọc lại và ghi âm thành audio để các bạn có thể dễ dàng chép ra đĩa CD nghe hoặc phân phát. Các bạn có thể tải về toàn bộ phần muc lục sách audio "Đường Về Xứ Phật" tập 6 trong 1 file nén “.rar” (120Mb) tại đây, sau đó giải nén ra và có thể nghe theo từng đề tài mà mình thích, hoặc nghe theo thứ tự từ a-z. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu dưới đây để nghe hoặc download. Các bạn cũng có thể bấm vào từng đề mục với dòng chữ có màu trong phần mục lục dưới đây để nghe hoặc download. Hoặc bạn có thể tải về trọn bộ tại đây.

MỤC LỤC
Đường Về Xứ Phật tập 6
6.    Tiếng ồn.
7.    Tầm tứ.
8.    Ly hỷ.
9.    Sổ tức
10.                        Dứt tiếng ồn lên Nhị Thiền
11.                        Chấm dứt tầm tứ lên Tam Thiền.
12.                        Chấm dứt hỷ lên Tứ Thiền.
13.                        Trong Tứ Thiền ngưng sổ tức đạt không định
14.                        Mười hơi thở đếm không lộn là ý có định
15.                        Nhờ theo dõi hơi thở mà được định.
16.                        Gom ý thức nhập thiền thứ mấy?.
17.                        Sáu thức gom lại sẽ nhập định gì?.
18.                        Gom ý thức bằng cách nào?.
19.                        Gom ý thức diệt tầm tứ.
20.                        Tưởng thức.
21.                        Năm thức.
22.                        Nhân quả.
23.                        Nhân quả là gì?.
24.                        Nhân quả do đâu mà có?
25.                        Con người do ba hành động thân miệng ý sanh ra.
26.                        Vô minh và Minh.
27.                        Trí học giả.
28.                        Hỷ lạc có xả bỏ hay không?
29.                        Trưởng dưỡng hỷ lạc.
30.                        Tứ Chánh Cần.
31.                        Một nguời mù dẫn một đám người mù.
32.                        Chứng đắc một ít dạy người được không ?
33.                        Sống không phạm hạnh.
34.                        Chỉ cần có tâm tàm quý là tu chứng .
36.                        Lục căn hư hoại
37.                        Sáu căn quay vào trong.
38.                        Nằm theo kiểu kiết tường.
39.                        Nhân tướng nội ngoại của thọ.
40.                        Nhiếp phục và phá thọ.
41.                        Nhân tướng nội của tâm.
42.                        Ngăn ác diệt ác.
43.                        Nhân tướng
44.                        Đặc tướng.
45.                        Thọ hành.
46.                        Mục Liên Thanh Đề.
47.                        Tệ nạn mê tín.
48.                        Làm lễ quy y cho người chết.
49.                        Những kinh sách mê tín.
50.                        Tu như thế nào đúng pháp?
51.                        Như lý tác ý.
52.                        Trùng trong lông sư tử.
53.                        Làm sao phân biệt được tu sĩ giả hay thật trong Phật giáo.
54.                        Hộ trì các căn.
55.                        Thế giới siêu hình.
56.                        Phật Giáo Phát Triển .
57.                        Thiền Tông Trung Hoa.
58.                        Niên lịch Phật Giáo.
59.                        Phật thuyết pháp 45 năm và 49 năm, năm nào đúng.
60.                        Kinh sách Nguyên Thủy và Phát Triển, kinh nào đáng tin cậy.
61.                        Kinh sách Đại Thừa có phải chánh pháp không ?
62.                        Luật Tứ Phần.
63.                        Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới.
64.                        Sự sai biệt giữa Phật Giáo và Bà La Môn.
65.                        Thâm ý của Bà La Môn với Phật Giáo.
66.                        Bà La Môn.
67.                        Lời giới thiệu về Kinh Pháp Cú
70.                        Lời xác định thứ hai của đức Phật về “Ý Thức”.
71.                        Tầm ác và tầm thiện – Lời Phật dạy
72.                        Lấy ân báo oán – Lời Phật dạy
73.                        Phòng hộ sáu căn – Lời Phật dạy
74.                        Chỉ định một Thánh Tăng – Lời Phật dạy.
75.                        Song Tầm – Lời Phật dạy
76.                        Thiện xảo trong tu tập – Lời Phật dạy
77.                        Nhân quả 1 – Lời Phật dạy .
78.                        Nhân quả 2 – Lời Phật dạy .
80.                        Không phóng dật – Lời Phật dạy
81.                        Thiền định – Lời Phật dạy .
82.                        Nỗ lực tu tập Tứ Niệm Xứ – Lời Phật dạy .
83.                        Thiện xảo tu tập – Lời Phật dạy .
84.                        Khen ngợi điều phục tâm – Lời Phật dạy .
85.                        Người chiến thắng – Lời Phật dạy
86.                        Thư hỏi đạo của Minh Hoàng
87.                        Nhân quả.
88.                        Nhân quả thảo mộc
89.                        Nhân quả con người.
90.                        Trả lời kinh Duy Ma Cật
91.                        Vô sở đắc
92.                        Phụ lục 1: Nhai lại bã mía
93.                        Phụ lục 2: Pháp môn nguyên thủy Chơn Như theo phàm suy


Chia sẻ Sách Nói :

comments
 
Trang chủ · Giới thiệu · Liên kết · Quảng cáo · Điều khoản sử dụng · Sitemap · Liên hệ
2011 © Khosachnoi.Net - Nội dung được chia sẻ bới cộng đồng yêu Sách Nói, Audio Book.
Tắt Quảng Cáo [X]